Member

Opruff un Europadeputéiert vun CSJ, JDL, JSL an déi jonk gréng fir géint EU Copyright Direktiv ze stëmmen

Du bass vill am Internet ënnerwee an deels oft a gären all Méigleches mat denge Kollegen op Facebook, Instagram, Twitter a Co. oder luets selwer all méiglechen Contenu op Social Media erop? Wéi flott...

mehr lesen

Gemeinsame Stellungnahme zum „Youth for Climate Luxembourg“

Communiqué-Klimastreik Die politischen Jugendorganisationen CSJ, déi jonk gréng, déi Lenk Jeunes, JDL, Jonk Piraten und JSL begrüßen und unterstützen den Schüler-Klimastreik, der auf Initiative...

mehr lesen

Ëffentlechen Bréif un den Här Kartheiser „Mit Herz und Hirn gegen Vorurteile, ein Känguru wie du“

Parlamentaresch Fro vum Här F. Kartheiser: “ Vu besuergten Eltere sinn ech gewuer ginn, datt Kanner aus enger Klass 4.2. en Theaterstéck mam Titel...

mehr lesen

Neuer Vorstand gewählt: Frischer Wind für Europa

Neuer Vorstand gewählt: Frischer Wind für Europa Die Generalversammlung von déi jonk gréng hat am heutigen Sonntag einen neuen Vorstand gewählt. Meris Sehovic(27) und Jessie Thill(22)...

mehr lesen